• පිටුව-banner2
  • පිටුව-bannner

ඉදිකිරීම

/ විසඳුම / ඉදිකිරීම් /

ඉදිකිරීම

ජේ

සැලසුම්: ඉදිකිරීම් යෝජනා ක්රමය, progree sheme, ක්රමය, අනුක්රමය, ද්රව්ය, අංශයට අදාළ කිසිදු, මිනිස් බලය moilization කාලසටහන සහ උපකරණ / මෙවලම් බලමුලු ගැන්වීම shedule.

ss

Impelementation සහ පාලනය: මිනිස් බලය සහ සම්පත් සම්බන්ධීකරණය ගුණාත්මක contral, prohree පාලනය, ආරක්ෂාව පාලනය.

JL

නිගමනය: ඉදි ලියවිල්ල පිළිගැනීමක් ලෙස පරීක්ෂා කරන්න.