• පිටුව-banner2
  • පිටුව-bannner

පිරිසැකසුම්

/ විසඳුම / පිරිසැකසුම් /

නිෂ්පාදනය මෙම අඛණ්ඩ සඳහා ක්රියාවලිය; වානේ ලාංකික --- ඌෂ්මක-Converter --- ගැන්වීමේ Furnace-- සමාජ රෝග - අඛණ්ඩ නඵ - භටයින්ගේ නවාතැන් - භටයින්ගේ නවාතැන් උණුසුම - විනිවිද - නල රෝලිං - අවුරියස් - SRM - සිසිලස - ෙයොදාෙගන - සෘජු - NDT --Visual පරීක්ෂණ - Stenciling --Weighing හා ගබඩා සලකුණු හා ඇසුරුම් - - මිනුම් නැව්ගත

සේම නුදුරු නල උණු පුළුල්, විශාලතම ප්රමාණය: 1220 * 50mm

d76fe977