• පිටුව-banner2
  • පිටුව-bannner

ප්රසම්පාදන

නිෂ්පාදන

13

සීමා මායිම් රහිත වානේ පයිප්ප

උපාංග, වැලමිට

දාරවල

අඩු කරන්නා

කර්මාන්තය

6

බලශක්ති ක්ෂේත්රය පයිප්ප සවි

7

තෙල් හා ගෑස් පයිප්ප සවි හා නළ මාර්ග මාර්ගය

9

රසායනික කර්මාන්තයේ පයිප්ප සහ පයිප්ප සවි

10

බොයිලේරු කර්මාන්තය පයිප්ප සහ පයිප්ප සවි