• පිටුව-banner2
  • පිටුව-bannner

ව්යාපෘති

1

සාගර පහසුකම්

2

පුනර්ජනනීය බලශක්ති

3

සිවිල් ඉදිකිරීම්

4

පතල්

5

ජල පයිප්ප සවි

6

බලශක්ති ක්ෂේත්රය

7

තෙල් සහ ගෑස්

8

දුම්රිය හා ප්රවාහන

10

ගොඩනැගිලි හා පහසුකම්